Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDT BT THCS xã Sán Chải

Thôn Hòa Sử Pan xã Sán Chải huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai
01692305183
lci-simacai-ptdtbtthcsxasanchai@edu.viettel.vn